Visualització de contingut web

Alta en el sistema

S'han de complir els requisits següents:

 1. Sol·licitud i obtenció de la credencial d'usuari:

  Els professionals que vulguen utilitzar el sistema de presentació telemàtica de declaracions tributàries per lots davant de la Generalitat (Sar@ 5), ho han de sol·licitar a la Direcció General de Tributs i Joc mitjançant el formulari corresponent de "Sol·licitud de credencial d'usuari", on s'ha d'indicar l'adreça de correu electrònic en què, posteriorment, l'Administració puga notificar l'alta en el sistema, a partir de la qual es podran iniciar les tramitacions a través de Sar@ 5.

  S'ha de presentar la credencial d'usuari junt amb el document individualitzat de adhesió al conveni de col·laboració via telemàtica.

  Aquest document l'ha de subscriure la persona física o jurídica titular de la signatura electrònica de la Generalitat que tinga la condició de professional col·legiat o associat a l'entitat signant del conveni. Quan es tracte de persones jurídiques s'haurà d'acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret, preferentment per mitjà de certificat del Registre Mercantil o poder notarial validat.

 2. Sol·licitud i obtenció de certificat de signatura electrònica de la Generalitat.

  A més de l'autorització de la credencial de la Direcció General de Tributs i Joc, els usuaris hauran de disposar del certificat digital de la Generalitat per identificar-se en el sistema, regulada pel Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7425, de 17/12/2014), per a identificar-s'hi.

  Per a obtindre'l, s'ha de sol·licitar en qualsevol punt de registre d'usuari (PRU).

 3. Designació d'una entitat financera per al pagament:

  El professional que efectue el tràmit ha de ser client i realitzar els càrrecs en un compte d'una de les entitats financeres col·laboradores que tinga disponible el càrrec en línia a través de la passarel·la de pagaments de la GVA. Entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs.

 4. Requeriments tècnics del sistema:

  Necessari Internet Explorer 6 o Mozilla Firefox 2 (o superiors).

  El sistema informàtic que use el professional ha de ser capaç de generar la informació electrònica en format XML, d'acord amb les especificacions indicades en el document d'especificació.

  A més, per a accedir al sistema, el professional ha de tindre instal·lats en el seu ordinador el programari i els pluggins amb les versions necessàries indicades en l'apartat corresponent.