Visualització de contingut web

Què és Sar@ 5 - 600, presentació i pagament individual, qui pot utilitzar-lo, quins avantatges té?

La Conselleria d'Hisenda i Administració Pública (actual Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic), conscient de les possibilitats que obrin les noves tecnologies per a oferir un millor servei als ciutadans, va aprovar, mitjançant una resolució de 24 de gener de 2011, un sistema de presentació i pagament individual per mitjà de transmissió de dades del model 600, d'autoliquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en els casos en què la documentació annexa siga notarial, per a ser utilitzat pels obligats tributaris. La disposició va ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 8 de febrer de 2011.

S'habilita un sistema per mitjà de la utilització de l'aplicació Sar@-5 del model 600, per a la presentació i el pagament, a través de mitjans telemàtics, d'aquestes declaracions tributàries, que permetrà crear unes vies segures i estables per al desenvolupament de les relacions dels professionals amb l'Administració tributària de la Generalitat.

El principal avantatge del sistema SAR@, al qual pertany, radica en el fet que permet una tramitació més ràpida i efectiva, i es poden efectuar tots els passos en un de sol, sense necessitat de cues ni desplaçaments per a:

Però, a més, possibilita la tramitació de les declaracions tributàries de la Generalitat des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, al marge de l'horari presencial d'atenció al contribuent.

Fer la presentació i el pagament per mitjà de transmissió de dades suposarà que les dades de caràcter personal contingudes en aquest formulari es poden incloure en un fitxer per a ser tractades per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable d'aquestes, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències, i es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

La disposició es va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de 30 de maig de 2007.