Visualització de contingut web

Procediment per a fer la presentació i el pagament individual per mitjà de transmissió de dades incloses en el subsistema SAR@-5-600

Per a utilitzar la modalitat de presentació i pagament individual per mitjà de transmissió de dades del model 600 d'autoliquidació, s'ha de seguir el procediment següent:

 1. L'obligat tributari s'ha de connectar al sistema SAR@ de la Generalitat, al qual s'accedeix a través del portal tributari, on ha de fer la confecció en línia del model 600 d'autoliquidació. L'aplicació facilitarà a l'obligat tributari, a aquest efecte, un formulari en què ha d'omplir les dades següents:

  Les exigides per a l'ompliment de l'autoliquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

  Dades bancàries: ha d'indicar el codi de compte client en què s'ha de fer el càrrec.

  Afegir RUE: ha d'utilitzar aquesta opció únicament si desitja, dins del termini reglamentari de declaració, associar l'autoliquidació a una altra presentada amb anterioritat, quan es referisca a fets imposables consignats en el mateix document.

 2. Validar XML: una vegada omplit el formulari anterior, l'obligat tributari ha de validar l'arxiu XML que corresponnga a les dades incloses en el formulari.
 3. Guardar XML: a continuació ha de guardar les dades per mitjà d'aquesta opció en una carpeta del seu directori.
 4. Enllaç amb SAR@-5-600: que li permetrà accedir a l'aplicació SAR@-5 del model 600 per mitjà de la utilització del seu certificat digital. Ha d'indicar l'opció "incorpora fitxer", que li mostrarà una finestra per a seleccionar l'arxiu XML que corresponga a la declaració que vulga presentar i l'arxiu de signatura digital per a la identificació de la declaració. Una vegada seleccionats, ha de clicar "incorpora fitxer" per a fer l'enviament, després d'això es mostrarà un número d'enviament, que en facilitarà el seguiment posterior.
 5. El sistema d'informació de la Generalitat verificarà les dades rebudes i comunicarà a l'ordenant els errors i els defectes que es puguen advertir. Una vegada comprovats aquests aspectes, enviarà el formulari a l'entitat financera corresponent.
 6. L'entitat financera, si accepta l'operació, ha d'efectuar el càrrec en el compte designat per l'ordenant. Una vegada comptabilitzat l'import, ha d'assignar al contribuent un número de referència complet (NRC), que s'ha de generar informàticament per mitjà d'un sistema criptogràfic que relacione, de manera unívoca, el número de justificant de l'autoliquidació amb l'import ingressat.
 7. Si el càrrec en compte és acceptat per l'entitat financera, una vegada validat l'NRC, el sistema informàtic de la Generalitat tornarà a l'interessat el justificant de pagament corresponent.
 8. En el cas que el càrrec en compte siga rebutjat per l'entitat financera, es mostrarà la descripció dels errors detectats. La Generalitat no serà responsable de la falta de resposta de l'entitat financera ni dels motius de rebuig que aquesta indique. La Generalitat tampoc assumirà responsabilitat per l'admissió de l'ordre de pagament per l'entitat financera, en particular en aquells casos en què l'entitat financera duga a terme el càrrec en un compte la titularitat del qual no corresponga a l'ordenant de l'operació.
 9. En l'opció "llista d'enviaments"l'aplicació indicarà l'estat de cada fitxer. Una vegada culminat el procés, s'expedirà un certificat on es detallarà la relació de models acceptats o, si és el cas, rebutjats.
 10. Els formularis que siguen tramesos signats digitalment amb les dades de creació de signatura associades als certificats d'usuari corresponents, la Generalitat els conservarà de forma íntegra i segura. Fer la presentació i el pagament per mitjà de transmissió de dades suposarà que les dades de caràcter personal que continga aquest formulari es podran incloure en un fitxer per a ser tractades per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable d'aquest, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències, i es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).