Acceso al pago telemático y buzón electrónico

Altres ingressos de dret públic

Taxes comuns a varies conselleries i altres ingressos de dret públic

9816 - Taxa per Reemborsament de Despeses per Anuncis de Contractació

9951 - Taxa per la reproducció o l'expedició de còpies de documents o de plànols