Acceso al pago telemático y buzón electrónico

Conselleria de Sanitat

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

9678 - Taxa per Autoritzacions Sanitàries de Centres i Serveis Sanitaris9679 - Taxa per Altres Actuacions Administratives en Matèria de Sanitat. Expedició de Duplicats de la Targeta Sanitària Individual9686 - Taxa per la Realització d'Anàlisis de Laboratoris de Salut Pública9688 - Taxa per Inspecció i Control d'Animals i els Seus Productes9780 - Taxa per Serveis Sanitaris. Grup I. Estudis i informes previs a l'autorització d'obres de nova construcció o reforma (sempre que siguen necessaris, en virtut de norma legal o reglamentària, per a l'obtenció de l'autorització sanitària de funcionament o inscripció en algun registre sanitari de les obres)9781 - Taxa per Serveis Sanitaris. Grup II. Comprovació i inspecció de les condicions higienicosanitàries de locals i establiments9782 - Taxa per Serveis Sanitaris. Policia funerària9784 - Taxa per Serveis Sanitaris. Altres actuacions administratives9785 - Taxa per Serveis Sanitaris. Laboratoris, indústries farmacèutiques i altres9786 - Taxa per Serveis Sanitaris. Serveis inherents a productes sanitaris9896 - Atenció farmacèutica9897 - Acreditació activitats de formació9898 - Empreses alimentàries, aliments i establiments alimentaris9970 - Taxa per Impartició de Cursos Organitzats per la Conselleria de Sanitat9979 - Taxa per Serveis Sanitaris. Adjudicació obertura farmàcies