Acceso al pago telemático y buzón electrónico

Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

9753 - Taxa per Accés a les Titulacions per al Govern de Motos Nàutiques i Expedició del Títol Corresponent. Article 292 Llei 12/19979757 - Taxa per Autorització d'Activitats Esportives Aquàtiques9768 - Taxa per Accés a les Titulacions per al Govern de les Embarcacions i Expedició dels Títols Corresponents. Article 292 Llei 12/19979820 - Taxa d'Ordenació del Transport per Carretera9824 - Taxa per Serveis Administratius9825 - Taxes per Serveis de Venda d'Impresos de Control de l'Edificació9826 - Taxes pel Servei del Control de Qualitat de l'Edificació9827 - Taxa per Assajos Laboratori Obres Públiques9833 - Taxa per Serveis Administratius9845 - Taxa per Accés a les Titulacions Esportives Subaquàtiques. Article 302 Decret legislatiu 1/20059856 - Taxa per Prestació de Serveis i Activitats Relatives a les Servituds de Protecció del Domini Públic Maritimoterrestre