Acceso al pago telemático y buzón electrónico

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

9658 - Activitats de formació esportiva. Cursos d'entrenadors esportius9659 - Activitats de formació esportiva. Formació permanent9660 - Preu públic d'utilització Centre de Tecnificació d'Alacant9661 - Serveis prestats en centres d'ensenyament infantil9664 - Serveis d'allotjament, transport i manutenció del complex educatiu de Cheste9665 - Ensenyaments de règim especial. Música9667 - Ensenyament d'idiomes9668 - Ensenyaments de règim especial. Dansa9669 - Ensenyaments artístics professionals de règim especial D'arts plàstiques i disseny9762 - Serveis administratius derivats de l'activitat acadèmica de nivell no universitari9764 - Taxa per Serveis de Lectura, Investigació, Certificacions, Còpies i Reproducció de Documents i Impressions en Arxius, Biblioteques i Museus9765 - Taxa per Inscripció en Proves Selectives9766 - Taxa per Proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV)9767 - Taxa per Expedició de Títols9773 - Taxa per Ensenyaments de Règim Especial. Ensenyaments Esportius9774 - Taxa per Expedició de Certificacions de Fulls de Serveis del Personal Docent no Universitari9775 - Taxa per Inscripció al Procediment de Reconeixement de Competències Professionals9776 - Taxa per Ensenyaments Artístics Superiors. Matrícula i Reconeixement de Crèdits9777 - Taxa per Inscripció a la Prova per a Persones Majors de 20 Anys per a l'Obtenció del Títol de Batxillerat9778 - Taxa per Ensenyaments Artístics Superiors. Proves9779 - Taxa per Expedició de Títols i Secretaria. Ensenyaments Artístics Superiors9892 - Taxa pels Serveis Prestats pel Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana