Acceso al pago telemático y buzón electrónico

Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

9756 - Taxa per Serveis Administratius d'Intervenció Ambiental9758 - Taxa per serveis administratius en matèria de basses de regadiu9790 - Taxa per Ordenació i Defensa d'Indústries Agràries i Alimentàries9791 - Taxa per serveis relatius a la producció agrícola9792 - Taxa per Prestació de Serveis en Matèria de Ramaderia9793 - Taxa per Expedició de Títols Professionals Marítims9794 - Taxa per Expedició de Llicències de Pesca Recreativa, Esparver i Marisqueig9795 - Taxa per Serveis Administratius9799 - Taxa per Autorització i Control d'Abocaments a Aigües Marítimes Litorals9832 - Taxa per Llicències de Caça, Pesca, Vies Pecuàries i Activitats Complementàries9833 - Taxa per Serveis Administratius9834 - Taxa per Serveis de Sanitat Vegetal i Qualitat del Material Vegetal de Reproducció9835 - Taxa per Determinacions Analítiques9836 - Taxa per Serveis de Sanitat Animal9837 - Taxa de l'Institut Politècnic Marítim i Pesquer9842 - Taxa per Altres Serveis Administratius Mediambientals9853 - Taxa pel Servei d'Abastiment en Alta d'Aigua Potable des de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) d'Alzira9854 - Taxa per Expedició del Títol de Bussejador Professional Bàsic i de la Llibreta d'Activitats Subaquàtiques9855 - Taxa per Autoritzacions