Procediment per a utilitzar Sar@2 - 650

Procediment per a utilitzar Sar@2 - 650

 1. Descàrrega i instal·lació del programa d'ajuda SAR@2 650 al vostre PC.

  En primer lloc, heu de verificar els requisits tècnics exigits i procedir a registrar en el vostre navegador els certificats de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

  Una vegada verificats els punts anteriors podeu procedir a descarregar i instal·lar el programa d'ajuda.

 2. Ompliment del model 650.

  L'ompliment del model 650 d'autoliquidació, que es compon d'una relació de béns, de les participacions individuals i de l'annex amb la relació d'interessats en la successió o l'assegurança, a més dels documents d'ingrés que corresponguen, es fa de manera guiada amb l'assistència del programa, que inclou, a aquests efectes, una guia d'utilització en l'apartat "Ajuda" del programa. Així mateix, a través d'aquest, es pot accedir a les instruccions d'ompliment del model 650.

 3. Obtenció del número d'identificació.

  Una vegada heu omplit l'autoliquidació i el document d'ingrés, per mitjà de la utilització del programa d'ajuda, heu de procedir a l'obtenció del número d'identificació corresponent (número de document únic) accionant, amb aquesta finalitat, l'opció "Enviament de dades".

 4. Impressió del model 650.

  A continuació, per mitjà de l'opció "Imprimeix", podeu accedir a una finestra d'ajuda que permetrà la generació dels documents en format PDF per a imprimir-los posteriorment, i així obtindreu els documents que integren el model d'autoliquidació.

  Són vàlids els documents generats mitjançant el mòdul d'impressió de l'autoliquidació que incorpora el programa d'ajuda. No obstant això, les dades emmagatzemades electrònicament prevaldran sobre les alteracions o les correccions manuals que es puguen efectuar sobre els models impresos, per la qual cosa aquestes no produiran efectes davant de l'Administració tributària, encara que es validen amb la signatura del presentador.

 5. Pagament i presentació del model 650.

  Una vegada heu obtingut els documents que conformen l'autoliquidació, heu de procedir a l'ingrés, si és el cas, del deute tributari en qualsevol entitat col·laboradora de la Generalitat Valenciana en la recaptació de tributs. Posteriorment, heu de pesentar l'autoliquidació, juntament amb la resta de la documentació complementària exigida, a la direcció territorial de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic o a l'oficina liquidadora de districte hipotecari de la Generalitat competents, segons la localitat on el causant haja tingut la residència habitual. A aquests efectes, la presentació i el pagament s'han de fer dins del termini d'autoliquidació establit en l'article 67 del Reglament de l'Impost sobre Successions i Donacions, aprovat pel Reial decret 1629/1991, de 8 de novembre.