Successions i Donacions

En quins casos he de presentar la meua autoliquidació a la Comunitat Valenciana?

Herència

Com a regla general, quan el mort haguera residit a la Comunitat Valenciana el major període de temps dels ultims cinc anys anteriors comptats des del dia anterior a la meritació.
 
Com a excepcions, quan el subjecte passiu i/o causant no siguen residents a Espanya la presentació es realitza en la AEAT
 

Donació

Si la donació té per objecte béns immobles, quan aquests radiquen en el territori de la Comunitat Valenciana i el donatari siga resident a Espanya.
 
Si la donació té per objecte altres béns i drets, quan el donatari haguera residit a la Comunitat Valenciana el major període de temps dels últims cinc anys anteriors comptats des del dia anterior a la meritació.

Assegurances de vida

Quan el mort haguera residit a la Comunitat Valenciana el major període de temps dels últims cinc anys anteriors comptats des del dia anterior a la meritació.

En quina oficina he de presentar la meua autoliquidació?

Podeu efectuar una consulta interactiva de les oficines liquidadores competents, segons el tipus d'operació que hàgeu d'efectuar, a través del següent enllaç

Quin és el termini per a presentar l'impost?

Herència

Com a regla general, sis mesos, comptats des del dia de la defunció del causant o des d'aquell dia en què adquirisca fermesa la declaració de defunció, excepte els supòsits en els quals s'haja sol·licitat pròrroga o suspensió dels terminis de presentació.
 

Consolidació de domini per defunció de l'usufructuari

Sis mesos, comptats des de l'endemà de la defunció de l'usufructuari o des del dia en què adquirisca fermesa la declaració de defunció.

Donació

Un mes, comptat des del dia en què es cause l'acte o contracte.

Assegurança de vida

Sis mesos, comptats des del dia de la defunció de l'assegurat o des d'aquell dia en què adquirisca fermesa la declaració de defunció.

Què ocorre si presente l'autoliquidació fora de termini?

 • En el cas que no s'haja efectuat un requeriment previ per part de l'Administració, i de l'autoliquidació resulte un import a ingressar, s'aplicaran els següents recàrrecs (article 27 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària)
  • Fins als tres mesos següents al final del termini de presentació de l'impost: recàrrec del 5 %.
  • Fins als sis mesos següents al final del termini de presentació de l'impost: recàrrec del 10 %.
  • Fins als dotze mesos següents al final del termini de presentació de l'impost: recàrrec del 15 %.
  • Més de dotze mesos després del final del termini de presentació de l'impost: recàrrec del 20 %. En aquest cas s'exigiran interessos de demora, els quals es calcularan exclusivament sobre l'import no ingressat dins de termini i resultaran exigibles durant el període temporal comprés, des de l'endemà al compliment del termini dels dotze mesos següents al final del termini de presentació, fins al dia de presentació de l'autoliquidació fora de termini.
 • L'import del recàrrec es reduirà en el 25 % sempre que es complisquen el següent:
 • Que s'efectue l'ingrés de la totalitat del deute juntament amb el recàrrec minorat per la reducció del 25%, en el termini voluntari indicat en el document de pagament facilitat a l'interessat (articul 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària), o en el seu cas, es realitze l'ingrés degut en el termini o terminis fixats en l'acord d'ajornament o fraccionament del deute tributari.

Puc sol·licitar pròrroga del termini de presentació?

 
 • Únicament en el supòsit d'adquisicions mortis-causa
 • L'oficina competent per a la tramitació de l'impost podrà atorgar pròrroga per a la presentació de la documentació de l'herència per un termini de sis mesos. La sol·licitud de pròrroga ha de ser presentada dins dels cinc primers mesos del termini de presentació. S'entén concedida si transcorre un mes sense contestació per part de l'Administració. La concessió de la pròrroga implica el pagament d'interessos de demora pels dies transcorreguts des de la terminació del termini dels sis mesos inicials.

En quins supòsits se suspén el termini de presentació?

 • Els terminis de presentació se suspenen únicament per litigi o procediment de divisió judicial de l'herència.
 • Els hereus, en aquest cas, informaran l'Administració d'aquesta situació, presentant un escrit en la delegació o oficina liquidadora corresponent, sol·licitant la suspensió dels terminis de presentació.
 • La suspensió dura fins que siga ferma la resolució definitiva que pose límit al procediment judicial. L'endemà de la fermesa judicial continuarà el termini interromput de 6 mesos per a la presentació de l'herència davant de l'Administració tributària.

Com es calcula la base imposable?

Herència

La base imposable estarà constituïda pel valor net de l'adquisició individual de cada contribuent, entenent-se com a tal, el valor real dels béns i drets minorat per les càrregues (article 12 de la Llei 29/1987) deutes (article 13 de la Llei 29/1987) i despeses (article 14 de la Llei 29/1987) que foren deduïbles. A aquest import s'afegirà el valor de l'aixovar domèstic (article 15 de la Llei 29/1987) així com el valor dels béns que resultaren adicionables. (Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones)

Donació

La base imposable serà el valor net dels béns i drets adquirits, entenent-se com a tal, el valor real dels béns i drets minorat per les càrregues (article 12 de la Llei 29/1987) i deutes (article 13 de la Llei 29/1987) que foren deduïbles. (Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones)

Assegurança de vida

Constitueix la base imposable l'import de les quantitats percebudes pel beneficiari. Aquestes quantitats s'acumulen al valor dels béns i drets que integren la porció hereditària del beneficiari quan el causant siga, al seu torn, el contractant de l'assegurança individual o l'assegurat en l'assegurança col·lectiva.

Quan l'assegurança l'haja contractada qualsevol dels cònjuges amb càrrec a la societat de guanys i el beneficiari siga el cònjuge supervivent, la base imposable estarà constituïda per la meitat de la quantitat percebuda.

Quins deutes, càrregues i despeses són deduïbles?

En una herència

Serán deduïbles:

a) Les càrregues o gravàmens de naturalesa perpètua, temporal o redimibles que apareguen directament establits sobre els béns i disminuïsquen realment la seua capital o valor; com per exemple, els censos i les pensions. 
 
b) Els deutes que deixara contretes el causant sempre que s'acrediten i que hagueren sigut satisfetes per hereus, marmessors o administradors del cabal hereditari.
 
C) Els deutes amb qualsevol Administració Pública encara que corresponguen a liquidacions posteriors a la defunció.
 
d) Les despeses que quan la testamentària o abintestat adquirisquen caràcter litigiós s'ocasionen en interés comú de tots els hereus.
 
e) Les despeses d'última malaltia, enterrament i funeral.
 
 
No seran deduïbles:
 
a) Les càrregues que constituïsquen obligació personal de l'adquirent ni altres càrregues; com per exemple, les hipoteques i les prendes que no suposen disminució del valor del transmés. 
 
b) Els deutes que tinguera el mort amb els hereus o els legataris de part alíquota o amb els cònjuges, ascendents, descendents o germans d'aquells encara que renuncien a l'herència.
 
c) Les despeses d'administració del cabal relicte.

 

 

En una donació

Seran deduïbles:
 
a) les càrregues o gravàmens de naturalesa perpètua, temporal o redimibles que apareguen directament establits sobre els béns i disminuïsquen realment el seu valor; com per exemple, els censos i les pensions.  
 
b) Els deutes que estigueren garantides amb drets reals que recaiguen sobre els mateixos béns transmesos, sempre que s'haja assumit fefaentment l'obligació de pagar el deute.
 
No seran deduïbles:
 
a) Les càrregues que constituïsquen obligació personal de l'adquirent ni altres càrregues, com per exemple, les hipoteques i les prendes, que no suposen disminució del valor del transmés.

Com es valora el parament domèstic?

El parament es valora en el 3 per 100 de l'import del cabal relicte del causant, llevat que els interessats assignen un superior o proven fefaentment la seua inexistència o que el seu valor és inferior al que resulte de l'aplicació del referit percentatge.
 
Si el mort estava casat, de l'import anteriorment calculat es deduirà el 3 per 100 del valor cadastral de l'habitatge habitual, llevat que els interessats acrediten fefaentment un superior.

Quin coeficient multiplicador s'aplica?

Patrimoni preexistent Grups de l'article 20 (Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones)
EN EUROS I i II III IV
De 0 fins a 390.657,88 1,0000 1,5882 2,0000
De 390.657,88 fins a 1.965.309,58 1,0500 1,6676 2,1000
De 1.965.309,58 fins a 3.936.629,28 1,1000 1,7471 2,2000
Més de 3.936.629,28 1,2000 1,9059 2,4000

 

Puc ajornar o fraccionar el pagament?

 • Amb caràcter general qualsevol deute tributari derivat de l'Impost sobre Successions i Donacions és ajornable o fraccionable en els termes de les normes generals sobre ajornament i fraccionament de pagament (regles generals del Reglament general de recaptació), i ho ha de sol·licitar l'obligat tributari. Models generals disponibles.
 • A més, en el cas particular dels deutes tributaris derivats d'adquisicions mortis causa de l'impost (herència, llegat o un altre títol successori), hi ha supòsits especials d'ajornament o fraccionament (regles especials de la normativa de l'Impost sobre Successions), i ho ha de sol·licitar l'obligat tributari. Models especials disponibles.

Com actue si m'han liquidat?

Lloc i terminis d'ingrés

L'import del deute es pot ingressar en qualsevol entitat col·laboradora de la Generalitat Valenciana en la recaptació d'ingressos, i per a fer-ho s'ha de presentar la carta de pagament.

El pagament es pot efectuar en diners de curs legal o per mitjà de banca per Internet, banca electrònica, caixers automàtics i altres mitjans de pagament autoritzats per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i que en cada moment tinga habilitats cada entitat col·laboradora.

S'ha de fer el pagament del deute en període voluntari en els terminis següents:

 • Si se us ha notificat la liquidació entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
 • Si se us ha notificat la liquidació entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

Si s'acaben aquests terminis sense que s'haja efectuat l'ingrés, s'exigirà el deute pel procediment de constrenyiment sobre el patrimoni de l'obligat al pagament.

Recursos i sol·licituds

L'escrit s'ha de dirigir a l'oficina que corresponga de la ATV, la qual el remetrà al tribunal competent.

Si la reclamació economicoadministrativa es tramita pel procediment abreujat, les al·legacions necessàriament s'han de contindre en el mateix escrit d'interposició i, a més, s'ha d'adjuntar còpia de l'acte que s'impugna i les proves que es consideren oportunes.

 • Recurs de reposició. En el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la notificació de l'acte recurrible o del següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu. S'ha d'interposar, si és el cas, amb caràcter previ a la reclamació economicoadministrativa i davant de l'òrgan que va dictar l'acte recorregut.
 • Reclamació economicoadministrativa. En el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o del següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu. S'ha d'interposar davant del Tribunal Economicoadministratiu Regional de València, que resoldrà en primera o única instància, segons la quantia de la reclamació. No obstant això, si l'import que és objecte de reclamació és superior a 150.000 euros, amb caràcter general, o a 1.800.000 euros, si es refereix a comprovacions de valor o a la fixació de valors o bases imposables, també es pot presentar alternativament davant del Tribunal Economicoadministratiu Central.

L'escrit s'ha de dirigir a l'oficina que corresponga de l'IVAT, la qual el remetrà al tribunal competent.

Si la reclamació economicoadministrativa es tramita pel procediment abreujat, les al·legacions necessàriament s'han de contindre en el mateix escrit d'interposició i, a més, s'ha d'adjuntar una còpia de l'acte que s'impugna i les proves que es consideren oportunes.

¿Como actuar cuando uno de los herederos no tiene liquidez para pagar el Impuesto? ¿Puede realizar el pago con cargo a cuenta en la cuenta corriente de titularidad del fallecido?

En este supuesto, el heredero además de la posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento del pago del impuesto, tiene la posibilidad de solicitar a la entidad financiera el ingreso de la autoliquidación del impuesto de sucesiones y donaciones con cargo a la cuenta del fallecido o la venta de los valores necesario que formen parte de la herencia para tal fin. Para ello, dispone de dos opciones:
 
a) En caso de que la cuenta corriente del fallecido sea de una entidad financiera no colaboradora de la Generalitat:
Deberá presentar en la Delegación u oficina liquidadora correspondiente, junto con el modelo 650, el modelo 740 de solicitud de autorización a las entidades financieras, a los efectos de lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley 29/1987, reguladora del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Concedida la autorización bancaria por la Administración y realizado el pago en la entidad financiera, deberá presentar la presentación de la autoliquidación en la delegación u oficina liquidadora correspondiente.
 
b) En caso de que la cuenta corriente del fallecido sea de una entidad financiera colaboradora de la Generalitat:
En virtud de la resolución de 11 de abril de 2013 expedida por el Director General de Tributos y Juego publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, que autoriza a las entidades colaboradoras a que efectúen directamente el ingreso del impuesto en las cuentas restringidas de la Generalitat con cargo a la cuenta del causante. Posteriormente, realizará la presentación de la autoliquidación en la delegación u oficina liquidadora correspondiente.

Quan s'entén que la residència habitual es troba al territori de la Comunitat Valenciana?

 • Herència i assegurances de vida. Quan el difunt s'estiga al territori de la Comunitat un nombre més gran de dies del període dels cinc anys immediatament anteriors, computats de data a data, que acabe el dia anterior a la defunció.
 • Donacions. Quan el donatari s'estiga al territori de la Comunitat un nombre més gran de dies del període dels cinc anys immediatament anteriors, computats de data a data, que acabe el dia anterior a la data de meritació.

Per a determinar el període de permanència es computaran les absències temporals. Excepte si hi ha prova en contra, es considerarà que una persona física s'està al territori de la Comunitat Valenciana quan en aquest territori es trobe el seu habitatge habitual, definit habitatge habitual en els termes de la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

En quin model s'autoliquida l'impost?

La presentació es realitza amb els models oficials 650 (successions) i 651 donacions).
 
Una vegada emplenat en línia el model amb el programa Sar@ o la confecció mitjançant descàrrega del model oficial en PDF, realitzat el pagament en els casos que resulte quota a pagar, haurà de presentar-lo, sol·licitant cita prèvia en la Delegació corresponent, o sense cita prèvia en l'Oficina Liquidadora competent.

Quina documentació he d'aportar juntament amb els models?

 • Documentació que s'ha d'aportar amb el model 650 (successions), disponible en aquest enllaç.
 • Documentació que s'ha d'aportar amb el model 651 (donacions), disponible en aquest enllaç.

Quina tarifa s'aplica?

Base liquidable (fins €) Quota liquidable (€) Resta base liquidable (fins €) Tipus aplicable (%)
0 0 7.993,46 7'65
7.993,46 611,50 7.668,91 8'50
15.662,38 1.263,36 7.831,19 9'35
23.493,56 1.995,58 7.831,19 10'20
31.324,75 2.794,36 7.831,19 11'05
39.155,94 3.659,70 7.831,19 11,90
46.987,13 4.591,61 7.831,19 12'75
54.818,31 5.590,09 7.831,19 13'60
62.649,50 6.655,13 7.831,19 14'45
70.480,69 7.786,74 7.831,19 15'30
78.311,88 8.984,91 39.095,84 16'15
117.407,71 15.298,89 39.095,84 18'70
156.503,55 22.609,81 78.191,67 21'25
234.695,23 39.225,54 156.263,15 25'50
390.958,37 79.072,64 390.958,37 29'75
781.916,75 195.382,76 En avant 34'00