Successions i Donacions

Quins deutes, càrregues i despeses són deduïbles?

En una herència

 • Càrregues deduïbles
  • Únicament són deduïbles les càrregues o gravàmens de naturalesa perpètua, temporal o redimibles que apareguen directament establits sobre els béns i disminuïsquen realment el seu capital o valor (per exemple, els censos i les pensions). No són deduïbles aquelles càrregues que constituïsquen obligació personal de l'adquirent ni altres càrregues (per exemple, les hipoteques i les penyores) que no suposen disminució del valor del que transmet. Això no impedirà, si és el cas, la deduïbilitat dels deutes que garantisquen si compleixen els requisits establits en la normativa de l'Impost sobre Successions.
 • Deutes deduïbles
  • Són deduïbles, amb caràcter general, els deutes que deixe contrets el difunt. En especial, deduïbles les quantitats que dega el difunt per tributs de l'Estat, de comunitats autònomes o de corporacions locals o per deutes de la Seguretat Social, i que siguen satisfets pels hereus, marmessors o administradors del cabal hereditari, encara que corresponguen a liquidacions girades després de la defunció.
  • No són deduïbles els deutes que tinga el difunt amb els hereus o els legataris de part alíquota o amb els cònjuges, ascendents, descendents o germans d'aquells encara que renuncien a l'herència.
  • En tot cas, s'ha d'acreditar l'existència del deute per mitjà de document públic o document privat que reunisca els requisits de l'article 1227 del Codi Civil o que justifique d'una altra manera l'existència del deute. L'Administració podrà exigir que els hereus ratifiquen el deute en document públic, amb la compareixença del creditor.
 • Despeses deduïbles
  • Les despeses derivades del procediment especial per a la divisió de l'herència, de caràcter litigiós i ocasionades en interés comú de tots els hereus per la representació legítima de les parts, degudament acreditades mitjançant el testimoni de les interlocutòries judicials. No són deduïbles les despeses d'administració del cabal hereditari.
  • Les despeses d'última malaltia, enterrament i funeral, oportunament justificades. Les despeses d'enterrament i funeral, a més, han de guardar la deguda proporció amb el cabal hereditari, d'acord amb els usos i costums de la localitat.

En una donació

 • Càrregues deduïbles
  • Únicament són deduïbles les càrregues o gravàmens de naturalesa perpètua, temporal o redimibles que apareguen directament establits sobre els béns i disminuïsquen realment el seu capital o valor (per exemple, els censos i les pensions). No són deduïbles aquelles càrregues que constituïsquen obligació personal de l'adquirent ni altres càrregues (per exemple, les hipoteques i les penyores) que no suposen disminució del valor del que transmet. Això no impedirà, si és el cas, la deduïbilitat dels deutes que garantisquen si compleixen els requisits establits en la normativa de l'Impost sobre Successions.
 • Deutes deduïbles
  • Únicament són deduïbles els deutes que estiguen garantits amb drets reals que recaiguen sobre els mateixos béns transmesos, en el cas que l'adquirent haja assumit fefaentment l'obligació de pagar el deute garantit. Si no assumeix fefaentment aquesta obligació no serà deduïble l'import del deute, sense perjudici del dret de l'adquirent a la devolució de la porció de la quota tributària corresponent a l'import, si acredita fefaentment el pagament del deute pel seu compte dins del termini de prescripció de l'impost.

Quin coeficient multiplicador s'aplica?

Patrimoni preexistent Grups de l'article 20 (Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones)
EN EUROS I i II III IV
De 0 fins a 390.657,88 1,0000 1,5882 2,0000
De 390.657,88 fins a 1.965.309,58 1,0500 1,6676 2,1000
De 1.965.309,58 fins a 3.936.629,28 1,1000 1,7471 2,2000
Més de 3.936.629,28 1,2000 1,9059 2,4000

 

Puc ajornar o fraccionar el pagament?

 • Amb caràcter general qualsevol deute tributari derivat de l'Impost sobre Successions i Donacions és ajornable o fraccionable en els termes de les normes generals sobre ajornament i fraccionament de pagament (regles generals del Reglament general de recaptació), i ho ha de sol·licitar l'obligat tributari. Models generals disponibles.
 • A més, en el cas particular dels deutes tributaris derivats d'adquisicions mortis causa de l'impost (herència, llegat o un altre títol successori), hi ha supòsits especials d'ajornament o fraccionament (regles especials de la normativa de l'Impost sobre Successions), i ho ha de sol·licitar l'obligat tributari. Models especials disponibles.

Com actue si m'han liquidat?

Lloc i terminis d'ingrés

L'import del deute es pot ingressar en qualsevol entitat col·laboradora de la Generalitat Valenciana en la recaptació d'ingressos, i per a fer-ho s'ha de presentar la carta de pagament.

El pagament es pot efectuar en diners de curs legal o per mitjà de banca per Internet, banca electrònica, caixers automàtics i altres mitjans de pagament autoritzats per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i que en cada moment tinga habilitats cada entitat col·laboradora.

S'ha de fer el pagament del deute en període voluntari en els terminis següents:

 • Si se us ha notificat la liquidació entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.
 • Si se us ha notificat la liquidació entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de notificació fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no és hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.

Si s'acaben aquests terminis sense que s'haja efectuat l'ingrés, s'exigirà el deute pel procediment de constrenyiment sobre el patrimoni de l'obligat al pagament.

Recursos i sol·licituds

L'escrit s'ha de dirigir a l'oficina que corresponga de l'IVAT, la qual el remetrà al tribunal competent.

Si la reclamació economicoadministrativa es tramita pel procediment abreujat, les al·legacions necessàriament s'han de contindre en el mateix escrit d'interposició i, a més, s'ha d'adjuntar còpia de l'acte que s'impugna i les proves que es consideren oportunes.

 • Recurs de reposició. En el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la notificació de l'acte recurrible o del següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu. S'ha d'interposar, si és el cas, amb caràcter previ a la reclamació economicoadministrativa i davant de l'òrgan que va dictar l'acte recorregut.
 • Reclamació economicoadministrativa. En el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o del següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu. S'ha d'interposar davant del Tribunal Economicoadministratiu Regional de València, que resoldrà en primera o única instància, segons la quantia de la reclamació. No obstant això, si l'import que és objecte de reclamació és superior a 150.000 euros, amb caràcter general, o a 1.800.000 euros, si es refereix a comprovacions de valor o a la fixació de valors o bases imposables, també es pot presentar alternativament davant del Tribunal Economicoadministratiu Central.

L'escrit s'ha de dirigir a l'oficina que corresponga de l'IVAT, la qual el remetrà al tribunal competent.

Si la reclamació economicoadministrativa es tramita pel procediment abreujat, les al·legacions necessàriament s'han de contindre en el mateix escrit d'interposició i, a més, s'ha d'adjuntar una còpia de l'acte que s'impugna i les proves que es consideren oportunes.

En quins casos he de presentar la meua autoliquidació a la Comunitat Valenciana?

Herència

Quan el difunt tinga la residència habitual a la Comunitat Valenciana en la data de defunció.

Donació

 • Si la donació té per objecte béns immobles, quan aquests radiquen en el territori de la Comunitat Valenciana.
 • Si la donació té per objecte altres béns i drets, quan el donatari (persona a qui es fa la donació) té, en la data de la meritació, la residència habitual a la Comunitat Valenciana.

Assegurances de vida

Quan el difunt tinga la residència habitual a la Comunitat Valenciana en la data de defunció.

Quan s'entén que la residència habitual es troba al territori de la Comunitat Valenciana?

 • Herència i assegurances de vida. Quan el difunt s'estiga al territori de la Comunitat un nombre més gran de dies del període dels cinc anys immediatament anteriors, computats de data a data, que acabe el dia anterior a la defunció.
 • Donacions. Quan el donatari s'estiga al territori de la Comunitat un nombre més gran de dies del període dels cinc anys immediatament anteriors, computats de data a data, que acabe el dia anterior a la data de meritació.

Per a determinar el període de permanència es computaran les absències temporals. Excepte si hi ha prova en contra, es considerarà que una persona física s'està al territori de la Comunitat Valenciana quan en aquest territori es trobe el seu habitatge habitual, definit habitatge habitual en els termes de la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

En quina oficina he de presentar la meua autoliquidació?

Podeu efectuar una consulta interactiva de les oficines competents, segons el tipus d'operació que hàgeu d'efectuar, a través del següent enllaç

Quin és el termini per a presentar l'impost?

Herència

Sis mesos, comptats des del dia de la defunció del causant o des d'aquell dia en què adquirisca fermesa la declaració de defunció.

Donació

Un mes, comptat des del dia en què es cause l'acte o contracte.

Assegurança de vida

Sis mesos, comptats des del dia de la defunció de l'assegurat o des d'aquell dia en què adquirisca fermesa la declaració de defunció.

Què ocorre si presente l'autoliquidació fora de termini?

 • S'aplicaran els recàrrecs per declaració fora de termini sense requeriment previ (article 27 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària)
  • Fins als tres mesos següents al final del termini de presentació de l'impost: recàrrec del 5 %.
  • Fins als sis mesos següents al final del termini de presentació de l'impost: recàrrec del 10 %.
  • Fins als dotze mesos següents al final del termini de presentació de l'impost: recàrrec del 15 %.
  • Més de dotze mesos després del final del termini de presentació de l'impost: recàrrec del 20 % i els interessos de demora. Interessos calculats exclusivament sobre la quota tributària de l'impost i corresponents al període temporal comprés des de l'endemà al compliment del termini dels dotze mesos següents al final del termini de presentació, i fins al dia de presentació de l'autoliquidació fora de termini.
 • L'import del recàrrec es reduirà en el 25 % sempre que es complisquen dues condicions:
  1. S'efectue l'ingrés total de l'import restant del recàrrec en el termini voluntari indicat en el document de pagament facilitat a l'interessat i, així mateix,
  2. S'efectue l'ingrés de l'import total de la resta del deute tributari corresponent a l'autoliquidació presentada fora de termini en el moment en què es presente o en el període voluntari d'ingrés, o bé que s'efectue l'ingrés degut en el termini o terminis fixats en l'acord d'ajornament o fraccionament del deute tributari, concedit per l'Administració tributària amb garantia d'aval o certificat d'assegurança de caució, i que l'obligat al pagament ho haja sol·licitat a l'hora de presentar l'autoliquidació fora de termini.

Puc sol·licitar pròrroga del termini de presentació?

 • Únicament en el supòsit d'herència.
 • L'oficina competent per a la tramitació de l'impost pot atorgar pròrroga per a la presentació de la documentació de l'herència per un termini de sis mesos. La sol·licitud de pròrroga ha de ser presentada dins dels cinc primers mesos del termini primitiu i s'entén concedida tàcitament si transcorre un mes sense contestació per part de l'Administració. La concessió de la pròrroga implica el pagament d'interessos de demora.

En quins supòsits se suspén el termini de presentació?

 • Els terminis de presentació se suspenen únicament per litigi o procediment de divisió judicial de l'herència.
 • La suspensió dura fins que siga ferma la resolució definitiva que pose límit al procediment judicial. L'endemà de la fermesa judicial continuarà el termini interromput de 6 mesos per a la presentació de l'herència davant de l'Administració tributària.

En quin model s'autoliquida l'impost?

La presentació es fa amb els models oficials 650 (successions) i 651 (donacions), disponibles a través d'aquest enllaç.

Quina documentació he d'aportar juntament amb els models?

 • Documentació que s'ha d'aportar amb el model 650 (successions), disponible en aquest enllaç.
 • Documentació que s'ha d'aportar amb el model 651 (donacions), disponible en aquest enllaç.

Com es calcula la base imposable?

Herència

La base imposable està constituïda pel valor net de l'adquisició individual de cada contribuent, és a dir, el valor real dels béns i drets minorat per les càrregues i deutes i despeses que siguen deduïbles. A aquest import s'afegeix el valor del parament domèstic, així com el valor dels béns que siguen addicionables.

 • Accés al simulador de béns immobles de naturalesa urbana. Disponible en aquest enllaç.
 • Accés al simulador de béns immobles de naturalesa rústica. Disponible en aquest enllaç.

Donació

La base imposable serà el valor net dels béns i drets adquirits, és a dir, el valor real dels béns i drets minorat per les càrregues i deutes que siguen deduïbles.

 • Accés al simulador de béns immobles de naturalesa urbana. Disponible en aquest enllaç.
 • Accés al simulador de béns immobles de naturalesa rústica. Disponible en aquest enllaç.

Assegurança de vida

Constitueix la base imposable l'import de les quantitats percebudes pel beneficiari. Aquestes quantitats s'acumulen al valor dels béns i drets que integren la porció hereditària del beneficiari quan el causant siga, al seu torn, el contractant de l'assegurança individual o l'assegurat en l'assegurança col·lectiva.

Quan l'assegurança l'haja contractada qualsevol dels cònjuges amb càrrec a la societat de guanys i el beneficiari siga el cònjuge supervivent, la base imposable estarà constituïda per la meitat de la quantitat percebuda.

Com es valora el parament domèstic?

El parament domèstic forma part de la massa hereditària i es valora en el 3 % de l'import de la resta del cabal relicte del causant, abans de qualsevol deducció legal. A més, no s'hi inclouen les quantitats percebudes per raó d'assegurances de vida ni, si és el cas, el valor dels béns addicionats o el de les donacions acumulades, llevat que els interessats assignen a aquest parament un valor superior o proven fefaentment la seua inexistència o que el seu valor és inferior al que resulte de l'aplicació del percentatge referit.

Si el difunt era casat, de l'import anteriorment calculat es dedueix el 3 % del valor cadastral de l'habitatge habitual del matrimoni, llevat que els interessats acrediten fefaentment que els béns que s'han de lliurar al cònjuge supervivent per raó de la mort del causant és superior.

Quina tarifa s'aplica?

Base liquidable (fins €) Quota liquidable (€) Resta base liquidable (fins €) Tipus aplicable (%)
0 0 7.993,46 7'65
7.993,46 611,50 7.668,91 8'50
15.662,38 1.263,36 7.831,19 9'35
23.493,56 1.995,58 7.831,19 10'20
31.324,75 2.794,36 7.831,19 11'05
39.155,94 3.659,70 7.831,19 11,90
46.987,13 4.591,61 7.831,19 12'75
54.818,31 5.590,09 7.831,19 13'60
62.649,50 6.655,13 7.831,19 14'45
70.480,69 7.786,74 7.831,19 15'30
78.311,88 8.984,91 39.095,84 16'15
117.407,71 15.298,89 39.095,84 18'70
156.503,55 22.609,81 78.191,67 21'25
234.695,23 39.225,54 156.263,15 25'50
390.958,37 79.072,64 390.958,37 29'75
781.916,75 195.382,76 En avant 34'00