Visualització de contingut web

Sol·licitud de cita prèvia

SOL·LICITAR CITA PRÈVIA

Per a obtindre informació i presentar autoliquidacions en les delegacions de l'ATV dels impostos la competència de les quals per a la gestió corresponga a la Generalitat Valenciana, certificats d'estar al corrent dels deutes tributaris amb la Generalitat, així com per a rebre assistència en l'emplenament dels models 600, 620 i 806.

IMPORTANT: A partir del 10 de juny serà obligatòria la sol·licitud de cita prèvia per a tots estos tràmits. En Registre i Tresoreria l'atenció és sense cita prèvia.

QUI POT SOL·LICITAR EL SERVICI?

Poden sol·licitar este servici els contribuents, que hauran d'aportar a més de la seua identificació, la documentació necessària per a liquidar el tribut. Només es prestarà el servici a l'obligat al pagament/presentació. Si actua per mitjà de representant, haurà d'acreditar-ho i aportar còpia del DNI del representat.

  • LIMITACIONS D'ÚS

No s'admetran sol·licituds de cita prèvia en l'assistència del model 600 quan el subjecte passiu siga declarant de l'Impost sobre el Patrimoni. Tampoc quan es tracte d'operacions societàries o determinades operacions immobiliàries (declaració d'obra nova, divisió de la propietat horitzontal, agrupació de finques, agregació, segregació i divisió).

En el seu cas, serà obligatori comparéixer proveït de la còpia simple de l'escriptura pública en la qual es formalitze l'operació, així com de l'altra documentació necessària per a la presentació de l'autoliquidació, segons instruccions del model.

Per als gestors professionals es limita el servici a un màxim de dos expedients, emplenats a través de la confecció en línia del sistema SARA i amb prèvia identificació, mitjançant DNI, del sol·licitant del servei. Si són més de dos expedients, haurà de sol·licitar-se cita per al servici de Llistats.

FORMES DE SOL·LICITAR CITA PRÈVIA

Se li recorda que, d'acord amb l'article 77.4 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària, aprovat per Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, les dades, imports o qualificacions continguts en les autoliquidacions confeccionades per l'Administració o en els esborranys que hagen sigut comunicats a l'obligat tributari no vincularan a l'Administració en l'exercici de les actuacions de comprovació o investigació que puguen desenvolupar-se amb posterioritat.

Accés al servici.