Visualització de contingut web

La nostra organització

L'Institut Valencià d'Administració Tributària (IVAT) es crea per mitjà de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat. Després de l'aprovació del seu estatut, va iniciar l'activitat el dia 1 de gener de 2016, d'acord amb l'Ordre 4/2015, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, de 28 de desembre.

Des de l'1 de gener de 2019 passa a denominar-se Agència Tributària Valenciana (art. 100 Llei 27/2018 de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat)

Queda configurat com un organisme autònom, adscrit a la conselleria competent en matèria d'hisenda, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia funcional i de gestió i plena capacitat d'actuació en el desenvolupament de les funcions assumides.

Constitueix el punt de partida d'un projecte administratiu més ambiciós per a aconseguir avançar en la corresponsabilitat fiscal i en l'autonomia tributària de la Generalitat i estableix un nou marc organitzatiu orientat cap a reptes estratègics nous:

  • Augmentar l'eficiència en l'obtenció de recursos que permeten assegurar el sosteniment de la despesa pública, respectant sempre els principis d'equitat, justícia tributària i capacitat contributiva.
  • Afrontar de manera proactiva i decidida la tasca de control i lluita contra el frau fiscal en l'àmbit dels tributs gestionats per la Generalitat.

S'estableix el compromís institucional de consolidació del procés de millora contínua en la prestació de serveis i en la qualitat de l'atenció i l'assistència al contribuent.

A l'Agència li correspon l'aplicació dels tributs i l'exercici de la potestat sancionadora tant sobre els tributs propis de la Generalitat com sobre els tributs cedits per l'Estat en el marc de la llei orgànica de finançament autonòmic vigent.

Aquest portal web propi de l'ATV substitueix el portal tributari de la Generalitat en un entorn més intuïtiu, amigable i adaptat a les necessitats pròpies de la diversitat funcional com a reflex de l'aposta ferma per les noves tecnologies d'informació i comunicació per a facilitar i afavorir les relacions dels ciutadans amb l'Administració tributària de la Generalitat.