Novetats tributàries 2013

Novetats tributàries 2017

De conformitat amb la LLEI 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, s'estableixen les novetats següents per a l'exercici 2017.

Impost sobre les Persones Físiques

Aquestes mesures seran aplicables per a l'exercici 2017, i el seu període de presentació és al 2018.

Impost sobre Successions i Donacions

  • Modificació de beneficis fiscals (article 12 bis)
  • Equiparació d'unions de fet al vincle matrimonial (article 12 quarter)
  • Es limiten els beneficis autonòmics per adquisició mortis causa i inter vivos d'empreses a les empreses de dimensió reduïda (articles 10.2 i 10 bis)
  • Incompatibilitat beneficis per adquisició mortis causa d'empresa familiar i bonificacions per parentiu (articles 10.2 i 10 bis)
  • S'equipara els beneficiaris de reducció autonòmica mortis causa als parents col·laterals (articles 10.2 i 10 bis)

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

  • Bonificació en matèria de novació de préstecs i crèdits vinculats amb la millora financera i l'habitatge habitual (article 14 bis.2)

Impost sobre Determinats Mitjans de Transport

  • Augment de l'Impost sobre Determinats Mitjans de Transport (article 17)

Impost sobre Hidrocarburs