Visualització de contingut web

CARTA DE SERVEIS

  • ¿Què són les Cartes de Serveis?
    • Les Cartes de serveis, com a instruments de millora contínua dels serveis, són documents per mitjà dels quals les organitzacions públiques informen sobre els compromisos de qualitat dels serveis que gestionen i presten, en resposta a les necessitats i expectatives de la ciutadania, i a la demanda de transparència en l'activitat pública.
    • L'Agència Tributària Valenciana, en el marc de la seua relació amb la ciutadania, té com a prioritat essencial aconseguir un alt nivell de qualitat en la prestació dels serveis públics, mitjançant una gestió àgil, eficaç i eficient.

 

  • Normativa aplicable a les Cartes de Serveis

DECRET 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.