Beneficis fiscals 2018

Beneficis fiscals en la quota autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Beneficis fiscals en la quota autonòmica de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Aplicables a la campanya de la Renda 2018, que s'ha de realitzar d'abril a juny de 2019. 

Deduccions per a la família i persones dependents 

 • Per fills. Aquestes deduccions són compatibles entre si:

 • Per contribuents amb discapacitat:

 • Per ascendents majors de 75 anys i majors de 65 amb discapacitat:

 • Per quantitats procedents d'ajudes públiques concedides per la Generalitat en el marc de la Llei 6/2009, de 30 de juny, de la Generalitat, de protecció a la maternitat:

 • Per quantitats destinades a l'adquisició de material escolar:

 • Per contribuents amb dos o més descendents:

  • El 10 % de l'import de la quota íntegra autonòmica, en tributació individual o conjunta, una vegada deduïdes d'aquesta les minoracions per a determinar la quota líquida autonòmica, exclosa aquesta deducció, a les quals es refereix la normativa estatal reguladora de l'IRPF. Vegeu l'article 4.1.t.

Deduccions per a dones que treballen dins o fora de la llar 

 • Per despeses de guarderia:

  • El 15 % de les quantitats satisfetes, amb un màxim de 270 € per cada fill menor de 3 anys. Vegeu l'article 4.1.e.

 • Per conciliació de la vida laboral i familiar de la dona treballadora:

 • Per tasques no remunerades a la llar per un dels cònjuges:

Deduccions per a l'accés a l'habitatge en propietat

 • Per primera adquisició d'habitatge habitual per joves d'edat menor o igual a 35 anys:

 • Per adquisició d'habitage habitual per discapacitats:

 • Per adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual amb ajudes públiques:

Deduccions per a l'accés a l'habitatge en lloguer

 • Per lloguer d'habitatge habitual:

  • El 15 % de les quantitats satisfetes, amb el límit de 550 €Vegeu l'article 4.1.n.

  • El 20 % si l'arrendatari té fins a 35 anys o és discapacitat amb major grau de dicapacitat, amb el límit de 700 €Vegeu l'article 4.1.n.

  • El 25 % si l'arrendatari és jove i té discapacitat (amb els mateixos requisits del paràgraf anterior), amb el límit de 850 €Vegeu l'article 4.1.n.

 • Per lloguer d'habitatge per l'exercici d'un treball o activitat econòmica en un municipi diferent d'aquell en què el contribuent residia amb anterioritat: el 10 % de les quantitats satisfetes, amb un màxim de 204 €. Vegeu l'article 4.1.ny.

Deduccions per inversió en l'habitatge habitual

 • Per inversions en l'habitatge habitual per a l'aprofitament d'energies renovables:

  20 %Vegeu l'article 4.1.o.

 • Per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en l'habitatge habitual:

  20 %Vegeu l'article 4.1.w.

Deduccions per donacions

Deduccions per finalitats culturals

 • Per quantitats destinades a abonaments culturals: 21 % de les quantitats satisfetes per l'adquisició. Vegeu l'article 4.1.x.

Normativa

Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la resta de tributs cedits (text actualitzat el 31 de juliol de 2018).