Beneficis fiscals 2018

Beneficis fiscals en l'Impost sobre el Patrimoni

Beneficis fiscals en l'Impost sobre el Patrimoni

Aplicables als fets imposables produïts el 2018.

Mínim exempt

  • S'estableix un mínim exempt de 600.000 € per als subjectes passius per obligació personal de l'impost que residisquen habitualment a la Comunitat Valenciana. Vegeu l'article 8.

  • S'estableix un mínim exempt de 1.000.000 € per a contribuents amb discapacitat psíquica, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % i, per a contribuents amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %. Vegeu l'article 8.

Normativa

Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la resta de tributs cedits (text actualitzat l'1 de gener de 2018).