Càlcul del VALOR REAL per a béns immobles de naturalesa urbana per aplicació de l'article 57.1.b de la Llei 58/2003, General Tributària (simulador)

Cálculo del VALOR REAL para bienes inmuebles de naturaleza urbana por aplicación del artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, General Tributaria (simulador)