Simulador de l'autoliquidació per a transmissió de vehicles (model 620)