Web Content Display

Model 620: (Vehicles) Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

Web Content Display

Model 045: Taxa Fiscal sobre el Joc. Màquines o aparells automàtics

Web Content Display

Sol·licitud del certificat d'estar al corrent dels deutes tributaris amb la Generalitat

Web Content Display

Modelo 756: Devolución de ingresos indebidos/rectificación de autoliquidaciones

TRÀMIT Z

Trámite Z

 

 

Nota: (Indica que es necesario el uso de certificado digital).