Paso 1: Cumplimentación y pago del modelo.

Pas 1: Emplenament i pagament del model

Cal observar que es distingeixen dues tipologies d'autoliquidació en funció del tipus de vehicle objecte de transmissió, que determina la seua forma de presentació:

A.- Quota Fixa:

En el cas d'adquisició d'automòbils tipus turisme, vehicles mixtos adaptables, vehicles tot terreny, motocicletes i ciclomotors, de valor inferior a 20.000 euros i amb més de 5 anys d'antiguitat, exclosos els qualificats com a vehicles històrics.
(Són distingibles en l'emplenament del model, perquè la casella 86- Tipus Impositiu, pren valor 0).

 

 

En aquest cas, i una vegada l'autoliquidació haja sigut:

 

1.- Calculada

 

 

2.- Generada

 

 

3.- Impresa

 

 

4.- Pagada (si no és exempta)

 

 

5.- I el justificant de pagament, generat i imprés (si no és exempta)

 

 

Pot presentar-se directament en la Prefectura de Trànsit corresponent, sense necessitat que l'Administració tributària expedisca justificant de presentació de l'impost.
 • En cas de ser de quota fixa i NO exempta, cal imprimir i presentar el model 620 d'autoliquidació i el justificant de pagament.
 • En cas de ser de quota fixa i exempta, només cal imprimir i presentar el model 620 d'autoliquidació.
És a dir, no és necessari realitzar el pas 2.

 

B.- No Quota Fixa:

En la resta de casos, hauran de comptar amb el justificant de la seua presentació expedit per l'òrgan competent de la Generalitat, per la qual cosa, a més de l'emplenament, càlcul, generació, impressió, i pagament indicats en el punt anterior ha de realitzar la presentació.davant l'administració tributària, ja siga:
 
 • De forma presencial: mitjançant la sol·licitud de Cita previa.
 • De forma telemàtica: Pas 2 del procés.

 

Accés a confecció en línia del model 620

Instruccions, documentació addicional i informació del procediment

 

Web Content Display

Paso 2: Presentación Telemática

Este paso se realiza de forma telemática, y con las siguientes características a tener en cuenta.

 • Es necesario el uso de certificado digital.

 •     Debe ser presentado por:

  • El comprador del vehículo, por lo que en el modelo cumplimentado en el paso 1, el comprador (casilla 5) y el presentador (casilla 33), deben ser coincidentes. En este caso el certificado con el que se accede a la plataforma será el del comprador.

  • El representante:

   • Por lo que en el modelo cumplimentado en el paso 1, el comprador (casilla 5) y el presentador (casilla 33), no serán coincidentes. En este caso el certificado con el que se accede a la plataforma será el del representante y debe coincidir con el de la casilla 33.

   • Debe constar en el registro de representantes de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV), la representación realizada por el comprador al representante en el trámite de            "Impuesto sobre "Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (compraventa de vehículos)". Mas intormación.

 • Si ya se ha realizado el pago de la autoliquidación a través de la plataforma de pagos de la Generalitat valenciana, será detectado y no se le solicitará el pago de la misma.

 

Debe tener preparada la documentación en formato digital para aportarla.

 •  Si es una Embarcación, se deberá aportar:

  •  Contrato de compraventa.

  •  Documento de características técnicas de la embarcación. (Original y copia del Rol o documento expedido en la Comandancia de Marina en el que consten las características técnicas de la embarcación).

 • Si es para vehículos y ciclomotores:

  • Contrato de compraventa.

  • Permiso de Circulación del vehículo. En su defecto, se podrá acompañar informe de la Jefatura Provincial de Tráfico, en el caso de vehículos, u original y copia del alta del Ayuntamiento, en el caso de ciclomotores no matriculados.

  •  Tarjeta de inspección técnica del Vehículo. Obligatorio solo si el vehículo no se ha encontrado en la Base de datos de la Dirección General de Tráfico. (Placas Verdes, vehículos de importación, etc..).


Para presentar debe:

 

 

1.- Acceder mediante certificado digital.

 

 

2.- Introducir el número de documento generado, y un correo electrónico de aviso para cuando el resultado de la tramitación sea depositado en la carpeta ciudadana.

 

 

3.- Aportar la documentación solicitada.

 

 

4.- Realizar el pago de la tasa en caso de no ser exenta. (Recuerde: Si ya ha realizado el pago mediante la pasarela de pagos de la GVA, dicho pago no se le solicitará).

 

 

5.- Presentar.

 

 

6.- Obtener el justificante de realización del trámite.

 

 

7.- Una vez procesada la petición, recibirá un correo electrónico indicando que el resultado está depositado en la carpeta ciudadana.

 

 

8.- En la carpeta ciudadana del comprador, (y del representante si lo hubiera) encontrará:

 • Si el procesado de la petición ha sido correcto.
  • La autoliquidación.
  • Justificante de presentación en la plataforma de tramitación.
  • Justificante de pago, si el mismo ha sido realizado durante el proceso de presentación.
  • justificante de su presentación expedido por el órgano competente de la Generalitat.
 • Si el procesado de la petición ha sido incorrecto.
  • Justificante de presentación en la plataforma de tramitación.
  • Detalle del error para que pueda subsanarlo.

 

 

 

Acceso a la plataforma de tramitación

Acceso a la Carpeta Ciudadana

Web Content Display

Contacte